Verzekeringen - Assurances

De vzw heeft verschillende verzekeringsdekkingen voor de club en voor zijn leden en o.a. 2 verzekeringen via de voetbalbond.

- schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid)
- lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen)

Algemeen principes en begunstigden, zie details:

http://www.belgianfootball.be/nl/bondsreglement-0 Titel 21, P251

In geval van lichamelijke ongevallen, moet het juiste document gebruikt worden en de door de voetbalbond voorziene procedure absoluut gevolgd worden binnen de 15 dagen.

Beide zijn te vinden op onze website: http://bever-bievene.footeo.com/page/ongeval-verklaring-declaration-daccident.html

Het medisch attest moet je door de dokter laten invullen en terugbezorgen aan Michel Debleser met overzicht en fotocopies van de onkosten.

Opgelet:

De kosten voor kinesitherapie worden NIET terugbetaald wanneer er voorafgaand voor de behandeling geen akkoord is van de FSF. (Gelieve hiervoor Debleser Michel te contacteren- 054/588581)

De hospitalisatiekosten worden NIET terugbetaald wanneer men voor een éénpersoonskamer kiest.

Een bankrekeningnummer moet ook bezorgd worden.

 

L'asbl possède plusieurs couvertures d'assurances pour le club et pour ces membres dont e.a. 2 via la fédération de football.

- les dommages causés aux tiers (RC = responsabilité civile)
- les dommages corporels (AC = accidents corporels)

Les principes généraux et les bénéficiaires, voir détails:

http://www.belgianfootball.be/fr/reglements Titre 21, P251

En cas de dommages corporels, le bon document doit être utilisé et la procédure prévue par la fédération de football doit absolument être suivie endéans le 15 jours.

Les deux peuvent être trouvés sur notre site Web: http://bever-bievene.footeo.com/page/ongeval-verklaring-declaration-daccident.html

L'attestation de guérison devra être complété par le medecin et remis à Michel Debleser avec le relevé et photocopies des notes de frais.

Attention:

Les frais de kiné ne sont remboursés que s'il y a accord préalable du FSF. (Veuillez d'abord prendre contact avec Michel Debleser à ce sujet.) 054/588581

Les frais d'hospitalisation ne sont PAS remboursées en chambre particulière.

Un numero de compte doit également être transmis.